Ocrhana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ stránky www.mudredeti.sk,  firma Liniz s.r.o. zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

  Firma Liniz s.r.o. neposkytuje získané osobné údaje žiadnym tretím stranám.

  1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky
  2. Zoznam osobných údajov: Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, email, telefonický kontakt.
  3. Účely spracúvania osobných údajov:

  a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, – vystavenie daňového dokladu
  b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

  4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  a) Spracúvanie osobných údajov (Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, ) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

  6. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu ako to vyžaduje zákon.

  a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov b) email, telefónny kontakt – do momentu splnenia zmluvy.

  7. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontantého formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.